สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา และทางใด สามารถสมัครสอบได้หรือไม่ที่ใด ?
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนเองได้รับ ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชาอะไร และทางใด ได้ที่เว็บไซต์ https://doaecenter.thaijobjob.com/
2. คำถาม : อายุของผู้ที่จะสามารถสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ จะต้องมีอายุเท่าไร ?
คำตอบ :  ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร ?
คำตอบ : ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร 
5. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ให้สำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มายื่นให้ในวันประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในกรณีที่เป็นผู้สอบผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)                                                                                               
6. คำถาม : ให้ผู้สมัครสอบยื่นเอกสารหลักฐานตอนไหน ?                                 
คำตอบ : ตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ผู้สมัครที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ยื่นเอกสารหลักฐานในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
7. คำถาม :  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด ? 
คำตอบ :  ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กรกฏาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง 
8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร ?
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กรกฏาคม 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว           
9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 400 บาท
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
10. คำถาม : ในกรณีที่ผู้สมัครชำระเงินซ้ำควรทำอย่างไร ? 
คำตอบ : กรณีหากผู้สมัครทำการชำระเงินซ้ำ จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น
11. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเมื่อไร ?
คำตอบ :  ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://doaecenter.thaijobjob.com/                     
12. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร ?                    
คำตอบ : ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวผู้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และให้นำมายื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในกรณีที่เป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1        
13. คำถาม : ในวันเข้าสอบต้องใช้หลักฐานแสดงตนอะไรบ้าง ?
คำตอบ : ในการเข้าสอบ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
14. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด ?
คำตอบ :  : ท่านสามารถสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2579-3690 ในวันและเวลาราชการ
15. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด?
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @thaijobjob